Carian Terperinci
Pengunjung
20792
Tarikh Kemaskini 2011/10/22
Ringkasan pertanyaan
Makna Islam pada ayat 19 surah Ali Imran?
soalan
“Al-Islam” pada ayat “Inna al-Din ‘Indallah al-Islam” kadangkala ditakwilkan bermakna “berserah diri di hadapan Tuhan” di mana Islam disini disebut dengan makna berserah diri, tolong jelaskan masalah ini?
Jawaban Global

Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri (taslim) tanpa syarat di hadapan Tuhan. Agama merupakan penjelas segala bimbingan Tuhan terhadap manusia dalam bidang pemikiran, keadaan, perilaku dan bermasyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan dengan Tuhan.

 

Dengan demikian, keharusan beragama (pada setiap masa yang dibawa oleh nabi pada zaman tersebut) adalah penyerahan diri di hadapan agama tersebut, di mana dengan datangnya agama baru (yang menjelaskan ajaran baru) kepada para hamba, dan menerima agama baru itu dengan berserah diri secara tulus dihadapanNya. Kerana itu boleh dikatakan bahawa sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, seluruh nabi (a.s) adalah mubaligh (pembawa) risalah agama (Islam) dimana tugas syari'at para nabi sebelumnya berada dalam tanggung jawapnya dan menjadi kewajibannya, walaupun keutamaan dan kedudukan para nabi dan hamba Allah (s.w.t) di hadapanNya berbeza-beza, sebagaimana hal ini disebutkan dalam al-Qur’an, Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami utamakan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan kami berikan Zabur kepada Dawud.” (Qs. Al-Isra [17]:55); Rasul-rasul itu Kami lebih utamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara (langsung) dengannya dan sebagian yang lain Allah meninggikannya beberapa darjat. (Qs. Al-Baqarah [2]:253) agama lama tidak boleh bertahan dengan datangnya agama baru.

 

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, ketika para nabi dan syariat-syariatnya berakhir dengan kemunculan Nabi Muhammad (s.a.w) dengan membawa “Agama Islam”, maka agama ini merupakan agama yang menggantikan seluruh aturan yang disampaikan para nabi terdahulu. Apabila ada seseorang melihat dirinya sebagai orang yang beragama, patuh dan berserah diri secara tulus kepada Tuhan, apakah ia Yahudi atau Kristian atau orang musyrik, ia harus menerima agama Muhammad (s.a.w), sehingga agamanya beroleh keredaan Tuhan dan diterima di sisi-Nya. Dan demikian pula dihadapan segala pemikiran, keadaan, perbuatan, semuanya akan dihitung dan demi memperolehi kedudukan di syurga!.

 

Kerana itu setelah kemunculan (bi’tsat) Rasulullah (s.a.w) dan sempurnanya agama Islam, maka tiada lagi agama yang diterima di sisi Allah (s.a.w) dan membolehkan memperoleh pahala dari-Nya.

Jawaban Detil

Berserah diri (taslim) dihadapan Tuhan memiliki darjat dan tingkatan yang berbeza-beza:

 

1.     Berserah diri secara takwini, iaitu berserah diri dengan seluruh ketaatan dihadapan Tuhan: Ertinya dalam makna penciptaan, pergantian dan perubahan takwini yang terdapat pada diri kita, sama ada kualiti mahupun jenisnya hingga akhirnya kematian, seluruhnya diserahkan kepada Allah (s.w.t), dan berserah diri seluruhnya dihadapan takdir, penciptaan, pengaturan, penguasaan aturan alam-Nya.[1] Ertinya orang-orang yang menentang seperti kaum musyrikin, kuffar dan kaum munafik, dalam penyerahan diri secara tawkini ini, iaitu berserah diri secara tulus dihadapan-Nya, mereka tidak memiliki kuasa untuk membangkangnya.[2]

2.     Islam memberi maksud bahawa fitrah manusia, apabila ia tidak berada dibawah pelbagai pengajaran dan tarbiyah serta persekitaran yang salah, maka ia adalah seorang yang sentiasa mencari Tuhan, tunduk patuh dan berserah diri secara tulus di hadapan Sang Pencipta, Pemberi Rezeki, Pengatur, dan Penguasa Mutlak. Tentu sudah tentu ia memiliki kecendrungan terhadap tauhid dan menjauh diri dari segala penyimpangan dan kemusyrikan. Islam ini adalah sebuah ajaran batin yang menghantarkan Nabi Ibrahim (a.s) kepada malaikat langit dan berseru dari kedalaman jiwa dan hatinya Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan keimanan yang murni dan tulus kepada-Nya, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (Qs. Al-An’am [6]:79)

3.     Islam bermakna berserah diri di hadapan agama, (iaitu segala perintah dan larangan Ilahi dalam bidang pemikiran, pelbagai keadaan dan pelbagai perbuatan) tanpa ragu dijalankan dengan hati tulus ikhlas, begitu pula dengan amalan dan akhlak yang dibimbing Ilahi, iaitu dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan laranganNya.

4.     Taslim” ini adalah kemestian dari beragama. Ertinya apabila ada seseorang yang benar-benar memandang dirinya sebagai orang yang beragama dan konsisten terhadap agama Ilahi, maka ia harus berserah diri di hadapan segala titah dan larangan Ilahi, walau keduanya bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginannya.[3]

 

Dengan demikian, apabila nabi yang menjadi kecintaannya mengarahkan bahawa setelah beberapa zaman ia mesti meninggalkan syariat lama dan ajaran lama nabi terdahulu tidak lagi boleh diamalkannya, kemudian mengamalkan syariat dan ajaran nabi yang baru yang datang selepasnya, apabila ia merupakan pengikut setia nabinya, maka dengan datangnya nabi baru setelahnya ia memiliki tugas dan kewajiban untuk meninggalkan syariat yang lama tersebut dan mengamalkan syariat yang baru yang dibawa oleh nabi baru.

 

Sebagaimana apabila Yahudi benar-benar merupakan pengikut Nabi Musa (a.s), maka ia harus menjadi pengikut Nabi Isa (a.s) dan setelah masa itu tidak akan dijumpai lagi agama Yahudi. Demikian juga dengan orang-orang Nasrani jika mereka benar-benar merupakan pengikut Nabi Isa (a.s), maka mereka harus menunaikan perintah Nabi Isa (a.s) untuk mengikuti nabi yang diutus setelahnya, iaitu Nabi agung Muhammad bin Abdillah (s.a.w), dan menarik diri dari agama yang terdahulu dan kemudian benar-benar menjadi seorang muslim (yang berserah diri).

 

5.     “Islam” adalah ajaran yang paling terakhir, paling sempurna, dan merupakan syariat Ilahi yang paling lengkap yang mengandung seluruh syariat yang ada sebelumnnya, dan setelah itu tidak akan ada lagi syariat lain yang akan datang.[4] Dengan demikian, dengan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah (s.a.w) dan disempurnakanya agama ini, maka tiada agama dan syariat lain yang akan diterima dari siapa pun, kerana syariat baru yang tidak membolehkannya, dan Allah (s.w.t) tidak meredhainya.

 

Disebabkan iman kepada Nabi Muhammad (s.a.w) dan berserah diri dihadapan agama ini merupakan kemestian iman dan pembenaran terhadap berbagai syariat dan nabi yang lain, begitu juga iman adalah pelengkap dan penyempurna berbagai syariat dan nabi terhadulu (sama ada hukum-hukum yang terdahulu), maka hal ini akan berkekalan hingga seterusnya untuk menjawab berbagai persoalan, keperluan, dan tuntutan umat manusia masa kini hingga masa akan datang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat sebenar secara sempurna. Oleh sebab itu, agama dan syariat terdahulu telah pun dianggap sebagai agama yang tidak lagi sempurna dan tidak benar. Agama-agama tersebut tidak boleh lagi menjadi agama-agama yang padanya terdapat keredaan Tuhan, dan apapun yang dilakukan berupa amal kebaikan dengan bersandarkan agama terdahulu itu tidak lagi dapat memperoleh pahala dan ganjaran dari Tuhan, kerana telah menyimpang dan telah menjauhkan dirinya dari kebenaran![5]

 

Al-Islam” pada ayat yang dimaksud apabila diperhatikan dengan lebih teliti boleh disimpulkan dari ke-empat makna yang telah disebutkan di atas. Kerana manusia secara takwini harus memilih jalannya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri dengan menerima agama Islam. Memberikan jawapan positif terhadap seruan fitrahnya merupakan jalan yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia yang sihat. Menerima agama ini, bermakna membenarkan agama-agama dan nabi-nabi yang terdahulu. Memandang bahawa mereka adalah para nabi Ilahi dan penyebar agama Ilahi yang benar serta pembimbing manusia kepada kesempurnaan dan bukan agama yang menyimpang yang mereka bawa sendiri, hal ini akan menjadi asas bagi menunjukkan bahawa agama paling sempurna dan paling lengkap adalah agama Islam yang tidak akan boleh ditemui pada agama selainnya.

 

Oleh kerana itu, mengikuti dan memeluk agama ini bermakna menyerahkan diri secara tulus di hadapan Tuhan dan meninggalkan jalan-jalan yang berbelok dan berliku (subul mutafarraqah) dari jalan lurus Ilahi.[6]

 

Menerima agama ini memiliki tingkatan dan darjat yang berbeza-beza:

 

1.     Menerima Islam secara zahir dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan menerima secara zahir segala perintah Ilahi yang boleh jadi tidak sejalan dengan keyakinan dan iman sebelumnya. Iaitu dengan menjalankan amalan sebagai seorang muslim, seperti hukum-hukum nikah, hukum ekonomi, kesucian badan, pakaian, kehormatan jiwa dan harta dan seterusnya.[7]

 

2.     Menerima Islam kerana Islam adalah berbicara tentang iman dalam hati, iaitu yakin dengan pembenaran hati serta berserah diri terhadap seluruh tuntunan Ilahi, menerima dengan sepenuh hati walaupun pada tingkatan tertentu disertai dengan kesalahan dalam melakukan perintahNya, tetapi bukan kerana faktor keraguan dalam mengamalkannya,[8] atau melakukan sebuah perbuatan yang dibenci dalam hati.

 

3.     Menerima Islam dengan ketulusan hati, iman terhadap agama dan Nabi Muhammad (s.a.w) dan Tuhan, yang mengharuskan ketaatan dan ketundukan seluruh anggota badan, sama ada lahir ataupun batin dihadapan Tuhan dan Nabi Muhammad (s.a.w) serta para imam (a.s), sama ada perintah mereka ataupun larangan mereka. Tanpa adanya kebencian atau keengganan dalam melakukan hal tersebut.[9] dalam keadaan seperti ini, seorang hamba memandang dirinya sebagai milik Allah (s.w.t) semata  dan melihat Allah (s.w.t) sebagai pemilik dirinya seluruhnya, sehingga ia hanya mengharap keredhaan-Nya, dan menerima apa yang menjadi keredhaan Tuhan sebagai keredhaannya.

 

4.     Berserah diri di hadapan Tuhan, adalah sebuah penyerahan yang tidak memandang dirinya sebagai pemilik kehendak, sehingga ia tidak berkehendak kecuali untuk menunaikan perintah Tuhan, berasaskan kecintaan, kebencian, suka dan duka, semuanya adalah untuk mencari keredaan Tuhan walau apa pun caranya, bagaimanapun jalannya, sehingga ia mencapai kedudukan para wali Allah yang tidak merasai takut terhadap apapun jua, dan tidak merasa sebarang kegundahan dan kesusahan walau sedikitpun. Ia tidak menyesal atas masa lalu, dan juga tidak menangisi apa yang terlepas dari kuasanya.[10] Ia tidak merasa takut terhadap masa depannya;[11] semua itu ia perolehi kerana ia telah mencapai kedudukan ithmi’nan (hati yang tenang) dan hanya menanti seruan labbaik (kupenuhi panggilanmu) atas panggilan Tuhan, hingga sampailah ia pada perjumpaan (liqâ) dengan dengan Tuhannya, Allah (s.w.t).[12] Dan di jalan ini apa pun yang terjadi maka ia akan tetap suka meski kejadian pahit Karbala hadir dalam kehidupannya!

 

Dengan demikian, Islam sejati adalah keseluruhan dari tingkatan menerima Islam yang disebutkan diatas[13] kerana itu, Islam Nabi Muhammad (s.a.w) tidak boleh dibandingkan dengan siapa pun, sebagaimana Islam para Imam (a.s) sebagai pemberi petunjuk, tidak boleh dibandingkan dengan Islam orang lain. Meski pelbagai petunjuk dan bukti, menunjukkan bahawa ungkapan ini melebihi dari apa yang diungkap disini secara umum. Oleh kerana itu, bagi mereka yang tertarik dan gemar mencari kebenaran, kami persila anda untuk menelitinya dalam kitab-kitab sejarah dan sirah tentang kehidupan mereka!

 

Kesimpulan yang boleh diambil adalah bahawa berserah diri secara tulus di hadapan Tuhan adalah penerimaan kepada agama Islam. Dan menerima agama Islam ertinya adalah penyerahan diri secara tulus kepada Tuhan.

 

Di sisi lain, agama ini sempurna dengan “wilâyah” – iaitu mengakui pengangkatan Imam Ali (a.s)  sebagai imam di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum,[14] orang yang mengingkari wilayah ini bermakna ia tidak berserah diri secara tulus dihadapan perintah Tuhan. Tidak berserah diri secara tulus di hadapan perintah Tuhan bermakna bahawa ia tidak menerima Islam sejati (agama secara sempurna) dengan sepenuh hatinya, ia bersikap diskriminatif dalam menjalan syariat –iaitu mengamalkan sebahagian ajaran dan meninggalkan sebagian lainnya– sementara Allah (s.w.t) berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya), dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata, “Kami mendengarkan”, padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang bisu dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka boleh mendengar. Dan seandainya Allah menjadikan mereka boleh mendengar, nescaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan rasul apabila rasul menyerumu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. Dan takutlah terhadap sebuah fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Dan ketahuilah bahawa Allah sangat keras seksaan-Nya. Dan ingatlah ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi; kamu takut orang-orang akan menculikmu. Lalu Allah melindungimu dan menjadikan kamu kuat dengan pertolongan-Nya, serta memberikan kepadamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (bahawa perbuatan ini adalah dosa yang besar).” (Qs. Al-Anfal [8]:20-27) dan juga sebagaimana firman-Nya, “Dan katakanlah, “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir.” Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Alangkah buruknya minuman itu dan alangkah jeliknya tempat istirahat itu.” (Qs. Al-Kahf [18]:29).

 

Tiada keraguan bahawa “Itrah dan al-Qur’an” merupakan dua amanah yang berharga sangat yang diperintahkan Rasulullah (s.a.w) kepada kita untuk berpegang teguh kepada keduanya hingga hari Kiamat, iaitu hadis masyhur yang terkenal dengan nama hadis tsaqalain, ianya adalah hadis yang mutawatir yang diterima oleh Sunni dan Syi'ah. Oleh kerana itu, Islam tanpa wilayah bukanlah Islam sejati dan tidak menjadi objek keridhaan Tuhan.[]

 

 

Senarai Rujukan:

1.     Asrâr al-‘Aqâid, Mirza Abu Thalib Syirazi, Maktab al-Islam, cetakan pertama, 1377, Qum, seluruh kitab dan tafsir tentang ayat-ayat yang dibahas.

2.     Al-Mizân, Muhammad Husain Thabthabai, jil. 1, hal. 300-308, jil. 7, hal. 342-347, jil. 3, hal. 120-123dan 331-339, Intisyarat-e Islam.

3.     Kanz al-Daqâiq, Muhammad bin Muhammad Ridha Qumi Masyhadi, jil. 4, hal 123, 442 dan jil. 3, hal. 56-58, Muassasah Thab’e wa Nasyr Wizarat-e Irsyad, cetakan pertama, 1411, Teheran.[1]. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal hanya kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan?”(Qs. Ali Imran [3]:83); Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa, serta bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari.” (Qs. Al-Ra’ad [13]:15); Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih berupa asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, “Datang (dan berbentuklah) kamu dengan suka hati atau terpaksa.” Keduanya menjawab, “Kami datang (dan berbentuk) dengan suka hati.” (Qs. Fushshilat [41]:11)

[2]. Sila lihat, indeks: Kebebasan dan kehendak Ilahi, pertanyaan 153.

[3]. Dan tidaklah patut laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) perempuan yang mukmin memiliki pilihan (yang lain) tentang urusan mereka apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu keberkekalanan. Dan barang siapa menderhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.(Qs. Ahzab [33]:36); Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia boleh berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak boleh keluar darinya? Demikianlah dihiasi bagi orang-orang yang kafir itu apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. Al-An’am [6]:122) lanjutan ayat ini bersambungan hingga ayat 127; Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thagut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (Qs. Al-Nisa [4]:60) kelanjutan ayat ini hingga ayat 70.

[4]. Muhammad itu sekali-kali bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kamu, berkekalani dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Ahzab [33]:40); Sila lihat, Khatamiyat, Murtadha Muthahari

[5]. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, hikmah, dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, “Hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku, bukan hamba Allah.” Akan berkekalani (sewajarnya ia berkata), “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, sebagaimana kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan mempelajarinya.” (Qs. Ali Imran [3]:79) lanjutan ayat ini hingga ayat 95.

[6]. “(Hal-hal yang Kuperintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan-jalan itu boleh mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (Qs. Al-An’am [6]:153); “Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan (pula) banyak hal (yang tidak bermaslahat bila dibeberkan). Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itu ialah al-Masih putera Maryam.” Katakanlah, “Siapakah (gerangan) yang boleh menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya? Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, “Kami ini adalah anak dan kekasih-kekasih Allah.” Katakanlah, “Jika demikian, mengapa Allah menyiksamu kerana dosa-dosamu? (Kamu bukanlah anak dan kekasih-kekasih Allah), berkekalani kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).” Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) para rasul, agar kamu tidak mengatakan (pada hari kiamat), “Tidak datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.” Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. Al-Maidah [5]:15-19)

[7]. Orang-orang Arab Badwi itu berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “Kamu belum beriman, berkekalan katakanlah, ‘Kami telah tunduk’ kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Hujurat [49]:14)

[8]. (Iaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan mereka dahulu adalah orang-orang yang berserah diri.(Qs. Zukhruf [43]:69); Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (baca: sempurna), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah [2]:208); “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Qs. Al-Hujurat [49]:15)

[9]. “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu penentu dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Qs. Al-Nisa [4]:65); “Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, (iaitu) orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna.” (Qs. Al-Mukminun [23]:1-3)

[10]. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki kuasa angkuh dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Qs. Yunus [10]:62)

[11]. (Kami jelaskan semua itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang Dia berikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Qs. Hadid [57]:23); (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapa pun, sedang Rasulullah memanggil-manggilmu di belakangmu, kerana itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan terhadap apa yang menimpamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Ali Imran [3]:153)

[12]. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan-mu dengan hati yang puas lagi diridai. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. (Qs. Al-Fajr [89]:27-30)

[13]. Sila lihat, al-Mizân, jil. 1, hal. 300-303.

[14]. Sila lihat, Indeks: Penyimpangan dan Mazhab-mazhab non-Syi'ah, pertanyaan 260; (Qs. Al-Maidah [5]:3 & 67)

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits